چگونه از انسولین استفاده کنیم؟

انسولین را نمی توان از راه خوراکی مصرف کرد زیرا انسولین یک پروتئین است و توسط آنزیم های گوارشی هضم می شود. به بیان دیگر، انسولین باید به صورت زیر پوستی استفاده شود.

وقتی انسولین می خرید، روی بطری یا ویال )کارتریج( آن نوشته شده است: هر میلی لیتر حاوی 100 واحد انسولین است

انواع مختلف انسولین

انسولین های کوتاه یا سریع اثر روی قند وعده های غذایی اثر می گذارند.

مقدار انسولین تزریقی در هر وعده غذایی باید متناسب با قند )کربوهیدرات( مصرفی در آن وعده باشد.

انسولین های متوسط یا طولانی اثر یا انسولین های پایه با غذای مصرفی مرتبط نیستند، بلکه انسولین مورد نیاز بدن در طول 24 ساعت را فراهم می کنند. بسته به طول مدت این نوع انسولین، فرد

باید یک یا دوبار در روز از آن استفاده کند.

نیاز به انسولین پایه، ممکن است تحت شرایطی مانند تغییرات وزن، میزان فعالیت فیزیکی، در زمان قاعدگی یا بیماری تغییر کند.