انسولین چیست؟

انسولین هورمونی است که پانکراس )لوزالمعده( تولید می کند و سبب ورود قند به داخل سلول ها می شود. همه سلول های ما از قند به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند. قند در دو حالت وارد
خون م یشود: بعد از غذا خوردن )از قند موجود در غذا( و بین وعده های غذایی )قند تولید شده توسط کبد(.
وقتی فردی دیابت دارد، یا انسولین تولید نمی شود )دیابت نوع یک( یا تولید انسولین کافی نیست )دیابت نوع دو(. بنابراین قند نم یتواند وارد سلول ها شود و در خون جمع می شود )هیپر گلیسمی یا
قند خون بالا(. در این مواقع، بدن نیازمند دریافت انسولین تزریقی است.