انواع مختلف انسولین

انسولین های کوتاه یا سریع اثر روی قند وعده های غذایی اثر می گذارند.

مقدار انسولین تزریقی در هر وعده غذایی باید متناسب با قند )کربوهیدرات( مصرفی در آن وعده باشد.

انسولین های متوسط یا طولانی اثر یا انسولین های پایه با غذای مصرفی مرتبط نیستند، بلکه انسولین مورد نیاز بدن در طول 24 ساعت را فراهم می کنند. بسته به طول مدت این نوع انسولین، فرد

باید یک یا دوبار در روز از آن استفاده کند.

نیاز به انسولین پایه، ممکن است تحت شرایطی مانند تغییرات وزن، میزان فعالیت فیزیکی، در زمان قاعدگی یا بیماری تغییر کند.