چگونه از انسولین استفاده کنیم؟

انسولین را نمی توان از راه خوراکی مصرف کرد زیرا انسولین یک پروتئین است و توسط آنزیم های گوارشی هضم می شود. به بیان دیگر، انسولین باید به صورت زیر پوستی استفاده شود.

وقتی انسولین می خرید، روی بطری یا ویال )کارتریج( آن نوشته شده است: هر میلی لیتر حاوی 100 واحد انسولین است